Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

The Atlantic World Home Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
 
 Collections  Interpretive Texts

Holland's Golden Age
De Gouden Eeuw

  The Atlantic World Home >> The Dutch in America, 1609-1664 >> Holland's Golden Age

The seventeenth century was the Golden Age of the Netherlands. After revolting against the oppressive rule of Spain to achieve independence, the seven United Provinces of the Protestant Netherlands entered a period of great wealth and power, much of it based on trade. In 1602 the Dutch formed the Dutch East India Company to conduct trade with the East. In 1621 they established the West India Company, which soon controlled lands in Brazil, the Caribbean, and North America. Amsterdam became the financial and commercial capital of Europe. The Dutch also built a powerful navy to protect their commerce.

Intellectual life and the arts also flourished during the Golden Age. Leiden and Utrecht were among the leading universities of Europe. Painters such as Vermeer and Rembrandt depicted scenes from Dutch life, often for wealthy patrons. Hugo Grotius wrote pioneering treatises on the freedom of the seas and the laws of war and peace, for which he became known as the father of international law. Christiaan Huygens was a great scientist whose many accomplishments included discovering the rings of Saturn. Architecture also flourished, as merchants, town councils, and the Dutch Reformed Church commissioned designs for impressive new buildings.

Toward the end of the seventeenth century, the Dutch entered a long period of relative decline, caught between the rising might of France on land and England at sea. By the eighteenth century, Amsterdam had lost its central position in European trade and banking. Economic difficulties led to the decline of the universities and a loss of vitality in the arts. Although the Netherlands remained a colonial power until the twentieth century, the loss of its North American colonies to England as a result of the Second Anglo-Dutch War (1664-67) was an early indication of its pending demise as a great power.


1. Three generations of the Visscher family worked in Amsterdam in the sixteenth century, publishing maps and atlases. This map by Nicolaas Visscher II (1649-1702), grandson of Claes (1587-1652) and son of Nicolaas (1618-1679), shows all existing European settlements in northeastern America in 1684.

2. Representatives of the Dutch merchants who traded with the West Indies met with the States General, which in 1621 issued a charter to the Dutch West India Company LC Rare Book and Special Collections Division. The charter's forty-five articles reflect the high level of business organization among the Dutch during the Golden Age.

3. Arnoldus Montanus wrote books on church history, theology, the history of the Netherlands, and the peoples and cultures of the New World. His widespread interests and learning were typical of the intellectual flowering of the Netherlands during the Golden Age.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

Novi Belgii - Novaeque Angliae nec non partis Virginiae tabula (New Belgium, New England, and parts of Virginia), Nicolaas Visscher II, 1684. KB Map Collections. (1)


Caption follows

(Images link to KB webserver)

Octroy, by de hooghe mogende heeren Staten Generael, verleent aende West-Indische Compagnie... (Charter given by the High and Mighty Lords of the States General to the West India Company...), 1621. KB Manuscript Collections. (2)Caption follows

De Nieuwe en onbekende weereld of beschryving van America en 't Zuid-Land (The new and unknown world, or description of America and the South-land), Arnoldus Montanus, 1671. LC Rare Book and Special Collections Division. (3)


Skip navigation?
The Library of Congress | Global Gateway
[English] | [Nederlands]

De Atlantische Wereld Home Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid Zoeken
 
 Collecties  Toelichting

De Gouden Eeuw
Holland's Golden Age

  De Atlantische Wereld Home >> De Nederlanders in Amerika, 1609-1664 >> De Gouden Eeuw

De 17de eeuw was voor de Nederlanden de Gouden Eeuw. Na tegen de Spaanse onderdrukking in opstand te zijn gekomen om onafhankelijkheid te verwerven begonnen de Zeven Verenigde Provinciën aan een periode van grote welvaart en macht, grotendeels gebaseerd op de handel. In 1602 richtten de Nederlanders de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op om handel te drijven met de Oost. In 1621 werd de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht, die al snel gebied in Brazilië, het Caraïbisch gebied en Noord-Amerika verwierf. Amsterdam werd het financiële en commerciële centrum van Europa. De Nederlanders bouwden ook een sterke oorlogsvloot op om hun handel te beschermen.

Ook het intellectuele leven en de kunst floreerden gedurende de Gouden Eeuw. Leiden en Utrecht hadden vooraanstaande Europese universiteiten. Schilders zoals Vermeer en Rembrandt schilderden, doorgaans voor rijke opdrachtgevers, taferelen uit het Nederlandse leven. Hugo de Groot schreef baanbrekende verhandelingen over de vrijheid van de zeeën en over de wetten van oorlog en vrede. Hierdoor werd hij later bekend als de grondlegger van het internationale recht. Christiaan Huygens was een groot geleerde, die onder meer de ontdekking van de ringen van Saturnus op zijn naam heeft staan. Ook de architectuur kwam tot grote bloei, doordat kooplieden, stadsbesturen en de Nederlands Hervormde Kerk opdrachten gaven voor nieuwe en imposante gebouwen.

Tegen het eind van de 17de eeuw brak voor de Nederlanders een lange periode van relatief verval aan, onder druk van de toenemende macht van Frankrijk te land en van Engeland ter zee. In de 18de eeuw had Amsterdam zijn centrale positie in de Europese handel en financiën verloren. Economische recessie leidde tot een verval van de universiteiten, en ook de kunsten boetten aan vitaliteit in. Hoewel Nederland tot in de 20ste eeuw een koloniale mogendheid bleef, was het verlies van zijn Noord-Amerikaanse kolonie aan Engeland, door de Tweede Engelse Oorlog (1664-1667), een voorteken van zijn dreigende neergang als grote mogendheid.


1. Drie generaties van de familie Visscher werkten in Amsterdam gedurende de 17de eeuw en gaven kaarten en atlassen uit. Deze kaart van Nicolaas Visscher II (1649-1702), kleinzoon van Claes (1587-1652) en zoon van Nicolaas (1618-1679), laat alle in 1684 bestaande Europese nederzettingen in het noordoosten van Amerika zien.

2. Vertegenwoordigers van de Nederlandse kooplui die op de West voeren, hadden een ontmoeting met de Staten-Generaal, die in 1621 een octrooi aan de West-Indische Compagnie verleenden. De 45 artikelen van het LC Zeldzame Boeken en Bijzondere Collecties. Octrooi laten zien welk een hoog niveau van zaken doen de Nederlanders hadden gedurende de Gouden Eeuw.

3. Arnoldus Montanus schreef boeken over kerkgeschiedenis, theologie, de geschiedenis van Nederland, en de volkeren en culturen van de Nieuwe Wereld. Zijn brede belangstelling en ontwikkeling waren typerend voor de intellectuele bloei van de Nederlanden gedurende de Gouden Eeuw.


Caption follows

(Images link to KB webserver)

Novi Belgii - Novaeque Angliae nec non partis Virginiae tabula, Nicolaas Visscher II, 1684. KB Cartografische Collecties. (1)


Caption follows

(Images link to KB webserver)

Octroy, by de hooghe mogende heeren Staten Generael, verleent aende West-Indische Compagnie..., 1621. KB Handschriftencollecties. (2)Caption follows

De Nieuwe en onbekende weereld of beschryving van America en 't Zuid-Land, Arnoldus Montanus, 1671. LC Zeldzame Boeken en Bijzondere Collecties. (3)